POAT (Programul Operational ASISTENTA TEHNICA)

Facebook

POAT (Programul Operational ASISTENTA TEHNICA) – FEDR (Fondul Europen pentru Dezvoltare Regionala) – MFE (Ministerul Fondurilor Europene)

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui process de implementare eficienta si eficace a Fondurilor Europene Structurale si de Investitii in Romania, obiectivul global fiind Acela de a asigura capacitatea si instrumentele necesare pentru o eficienta coordonare, gestionare si control a investitiilor finantate din FESI, precum si o implementare eficienta, bine orientate si corecta a POAT, Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) si a Programului Operational Competitivitate (POC).

Pachetul financiar total pentru programul operational este stability la suma de 212.765.958 EUR, ea urmand sa fie asigurata din urmatoarele linii bugetare specifice:

  •       510.639 EUR (FEDR – Regiuni mai putin dezvoltate);
  •       255.319 EUR (FEDR – Regiuni mai dezvoltate).

Perioada de implementare a proiectului este 2014-2020.

POAT este proiectat sa desfasoare si activitati care au ca scop informarea si constientizarea diferitelor categorii de public interesat de intelegerea in ansamblu a interventiilor din instrumentele structurale si pentru dezvoltarea culturii parteneriale la nivelul sistemului de implementare a FESI in Romania.

POAT 2014-2020 este proiectat tinand cont de noua arhitectura a sistemului de coordonare, gestionare si control al FESI si isi propune sa sprijine cu asistenta programe de finantare din FEDR/ FC aflate in directa gestionare a MFE (POIM, POC si POAT), sa asigure asistenta tehnica pentru aspecte specifice implementarii acestora.

Romania va folosi instrumentul ITI (Investitie Teritoriala Integrata) in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, iar POAT prevede sprijin pentru coordonarea implementarii strategiilor planurilor integrate de dezvoltare ale Investitiilor Teritoriale Integrate (ITI).

POAT 2014-2020 va oferi sprijin pentru: pregatire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare si comunicare, colaborare in retea, solutionare a reclamatiilor, control si audit.

POAT 2014-2020 isi propune ca obiectiv general asigurarea capacitatii si a instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul interventiilor financiare FESI, precum si pentru implementarea eficienta POAT, POIM si POC.

Acest obiectiv se realizeaza prin intermediul a 3 axe prioritate:

  •    Axa prioritara 1 – „Intarirea capacitatii beneficirilor de a pregati si implementa proiecte finantate de FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri.”
  •      Axa prioritara 2 – „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI”.
  • Axa prioritara 3 – „Cresterea eficientei resurselor umane implicate in sistemul de coordonare, gestionare si control al FESI in Romania”.

Alocari POAT:

  • Axa 1 – 78.64 mil EURO
  • Axa 2 – 64.34 mil EURO
  • Axa 3 – 108.23 mil EURO

Calendarul de primire a proiectelor:
Data lansarii cererii d epropuneri de proiecte: aprilie 2015.
Dat limita de depunere a cererilor de finantare: iunie 2023.

– Cererile de finantare se depun continuu, pana ce intreaga alocare financiara va fi epuizata.
– Cererile de finantare se evalueaza in ordinea inregistrarii lor.

Termenul limita pentru implementarea proiectelor: decembrie 2023.

Axa prioritara 1 – Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri

Suma alocata:
– 73.839.812,00 EURO pentru regiunile mai putin dezvoltate;

– 4.795.200,00 EURO pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov (regiune mai dezvoltata).

In cadrul acestei actiuni se va acorda asistenta specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, in principal pentru help desk si asistenta pentru identificarea, pregatirea si implementarea proiectelor, precum si sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte, prioritate avand beneficiarii proiectelor majore si strategice din POIM, care vizeaza infrastructura de mediu, protectia mediului si managementul riscurilor.

Se va acorda, de asemenea, sprijin pentru coordonarea implementarii strategiilor Investitiilor Teritoriale Integrate si planurilor integrate de dezvoltare ale polilor de crestere.

Prin POAT se are in vedere atat sprijinul orizontal pentru beneficiarii FESI, cat si sprijinul specific pentru beneficiarii proiectelor finantate de FEDR si FC (POIM, POC si POAT) care nu au axe proprii de AT.

POAT 2014-2020 este un program destinat intregului sistem de coordonare, gestionare si control al FESI si potentialilor beneficiari si beneficiarilor acestor fonduri, prin natura sa orizontala raspunzand nevoilor de la nivelul intregului teritoriu al tarii.

Obiective specifice:

O.S. 1.1 Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate de FESI de a pregati si implementa proiecte

1.1.1 Instruire orizontala pentru potentialii beneficiari si beneficiarii FESI si instruire specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC.

O atentie deosebita va fi acordata temelor orizontale precum: management de proiect, achizitii publice, derulare contracte de finantare, ajutor de stat, evaluarea impactului proiectelor asupra mediului, prevenirea neregulilor si fraudei, conflict de interese, incompatibilitati, egalitatea de gen si egalitatea de sanse pentru persoanele cu dizabilitati, dezvoltarea parteneriatelor si integrarii sectoriale si teritoriale etc.

Se va urmari modernizarea metodelor de formare prin promovarea utilizarii TIC, transferul de cunostinte/ managementul cunoasterii, elaborarea si monitorizarea planului/ planurilor de formare, promovarea bunelor practici, inovarii si networking-ului.

Actiunea include instruire specifica beneficiarilor POAT, POIM si POC, incusiv pentru personalul din unitatile de management/ implementare de proiecte la nivelul acestora, pe teme identificate in analiza nevoilor de formare.

In plus, pentru beneficiarii acestor PO, vor fi luate in calcul nevoile de formare ale fiecarui compartiment care gestioneaza o anumita etapa a ciclului de implementare al proiectelor, inclusiv serviciile suport din entitatile cu rol de beneficiar (achizitii publice, juridic, financiar-contabil), cu accent pe metode inovative si adecvate necesarului de formare (coaching, indrumare si instruire la locul de munca).

Se are in vedere imbunatatirea si fluidizarea intregului ciclu de implementare al proiectelor, incepand de la identificarea ideii de proiect, incadrarea intr-o anumita linie de finantare, implementarea efectiva si pana la finalizarea proiectului.

1.1.2. Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI si asistenta specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC.

Actiunea cuprinde sprijin pentru realizarea de activitati ce conduc la dezvoltarea capacitatii de management de proiecte: dezvoltarea pe domenii orizontale de instructiuni, manuale, servicii de asistenta, tutoriale usor de folosit, cu utilizarea extinsa a TIC, in vederea accesului facil pentru toti beneficiarii; elaborarea/ imbunatatirea ghidurilor de bune practici si de evitare a principalelor riscuri in achizitii publice; asigurarea unui set comun de valori si principii de etica, antifrauda si anticoruptie prin ghiduri, interpretarii, proceduri clare si alte instrumente; dezvoltarea unor metode organizationale si instrumente specifice gestionarii si implementarii proiectelor la nivelul beneficiarilor publici cheie, care sa asigure o mai buna organizare si utilizare a resurselor, in scopul consolidarii capacitatii acestora de a implementa proiecte FESI etc. In plus, se sustine realizarea de analize si studii prin care sa se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru beneficiarii FESI si punerea in practica a acestora.

Pentru beneficiarii POAT, POIM si POC se are in vedere acordarea de help desk si asistenta pentru identificarea, pregatirea si implementarea proiectelor, precum si sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte si pentru managementul strategic, inclusiv prin utilizarea expertizei IFI, prioritate avand beneficiarii proiectelor majore si strategice din POIM care vizeaza infrastructura de mediu, protectia mediului si managementul riscurior.

Se are in vedere asigurarea remunerarii, instruirii si schimbului de experienta pentru personalul dedicat coordonarii strategiei Deltei Dunarii si planurilor de actiune elaborate pentru implementarea acestei strategii, asigurarea conditiilor logistice si cheltuielilor de deplasare ale acestui personal, precum si organizarea de evenimente si furnizarea de asistenta in legatura cu coordonarea, pregatirea, actualizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea acestor documente strategice.

O.S. 1.2 Asigurarea transparentei si credibilitatii FESI si a rolului Politicii de Coeziune UE

1.2.1 Activitati de diseminare a informatiilor si de informare si publicitate cu privire la FESI si la POAT, POIM si POC.

Se vor organiza campanii pentru oferirea de informatii relevante, privind tipurile de finantari disponibile, scopul global al Politicii de Coeziune si importanta sa pentru dezvoltarea economica si sociala a Romaniei si a tuturor regiunilor sale, precum si campanii de informare in domeniul luptei impotriva fraudei, neregulilor, conflictului de interese si incompatibilitatilor.

www.fonduri-ue.ro
site public unic care ofera informatii si acces la toate PO din Romania,
precum si actualizarea/ modificarea sa.

Se vor oferi IMM-urilor informatii privind posibilitatile de finantare din FESI si alte fonduri, precum si consiliere in acest sens.

Consilierea furnizata de Reteaua de informare trebuie sa fie utila pentru orice intreprinzator, indiferent de sursa de finantare a initiativei sale antreprenoriale.

Se vor sprijini activitati de publicitate si informare specifice POAT, POIM si POC.

1.2.2 Activitati destinate dezvoltarii culturii parteneriale pentru coordonarea si gestionarea FESI.

Se va acorda sprijin cu privire la organizarea si functionarea mecanismului de coordonare institutionala pentu AP (Comitetul de Coordonare pentru Managementul AP, Subcomitetele de coordonare tematice si Grupurile de lucru functionale).

Axa Prioritara 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI

Suma alocata:
– 60.424.471,00 EURO pentru regiunile mai putin dezvoltate
– 3.924.000,00 EURO pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov (regiune mai dezvoltata).

O.S. 2.1 Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI

POAT va finanta activitati pentru imbunatatirea implementarii regulilor privind achizitiile publice de catre institutiile si organismele implicate in implementarea, managementul si controlul FESI.

POAT va finanta activitati pentru intarirea capacitatii DLAF si a institutiilor din sistemul FESI pentu a asigura protectia intereselor financiare ale UE in Romania, precum elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea Strategiei Nationale Anti-Frauda pentru FESI, realizarea unui sistem informatic integrat pentru activitatile DLAF etc.

O.S. 2.2 Dezvoltarea si mentinerea unui sistem informatic functional si eficient pentru FSC, precum si intarirea capacitatii utilizatorilor sai

Axa Prioritara 3 – Cresterea eficientei resurselor umane implicate in sistemul de coordonare, gestionare si control al FESI in Romania.

Suma alocata:
– 101.630588,00 Euro pentru regiunile mai putin dezvoltate.
– 6.599.949,00 Euro pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov (regiune mai dezvoltata).

Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei politici de imbunatatire a managementului resurselor umane care sa asigure stabilitatea, calificarea si motivarea adecvata a personalului care lucreaza in cadrul sistemului de coordonare, gestionare si control al FESI.

O.S. 3.1. Dezvoltarea unei politici imbunatatite a managementului resurselor umane care sa asigure stabilitatea, calificarea si motivarea adecvata a personalului care lucreaza in cadrul sistemului de coordonare, gestionare si control FESI.

3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane si a dezvoltarii capacitatii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare si control al FESI.

Resursa umana din cadrul sistemului de coordonare, management si control al FESI este un factor esential in implementarea atat a obiectivelor, cat si a programelor, in scopul de a asigura atingerea obiectivelor acestora.

Alaturi de metodele clasice de formare, un mod de fidelizare a personalului din sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor europene este crearea si derularea unor programe de instruire inovative cu rol de dezvoltare a lucrului in echipa.

SOLICITANTI ELIGIBILI

POAT este un program destinat in principal sprijinirii sistemului de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI si actiunilor dedicate intaririi capacitatii beneficiarilor acestor fonduri.

Prin urmare, beneficiarii acestui program sunt in numar limitat, respectiv:

– institutiile implicate in coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI (Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifrauda);
– anumite institutii care sprijina sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI (ANFP, ANRMAP, UCVAP);
– beneficiarii care gestioneaza un numar mare de proiecte (portofolii de proiecte) finantate POIM si POC (CNADNR, CFR, ANAR, MSI)*;
– structuri care sprijina implementarea investitiilor teritoriale integrate (ADI ITI Delta Dunarii).

* Pentru beneficiarii proiectelor finantate din POC si POIM, activitatea de management de proiect este eligibila in cadrul proiectului si este finantata din aceste programe operationale.

Din POAT este eligibila numai asistenta pentru gestionarea portofoliului de proiecte, necesare beneficiarilor POIM si POC, care gestioneaza un numar mare de proiecte.

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

NU sunt eligibile:

– dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
– achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operatiunii in cauza;
– taxa pe valoare adaugata cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul;
– cheltuieli privind dezafectarea sau construirea unei centrale nucleare;
– investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor enumerate in anexa 1 la Directiva 2003/87/ CE;
– cheltuieli privind fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;
– cheltuieli pentru intreprinderile aflate in dificultate, astfel cum sunt definite in normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
– investitiile in infrastructura aeroportuara, cu exceptia celor legate de protectia mediului sau a celor insotite de investitiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra meidului;
– achizitia de echipamente second-hand;
– amenzi penalitati si cheltuieli de judecata.

Daca ti-a placut distribuie prietenilor tai :