Programul Electric Up 2024

Facebook

1. Programul Electric UP 2024 este un sprijin acordat IMM-urilor și companiilor din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

2. Indicatorii de performanță

Indicatorii de performanță ai programului sunt:
• reducerea cantității totale de gaze cu efect de seră (kg CO₂ echivalent), prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului;
• atingerea țintei cu titlul indicativ de până la 6.500 puncte de reîncărcare și/sau realimentare cu toate tipurile de combustibili alternativi conform Obiectivelor de politică națională din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi, cu modificările și completările ulterioare, pentru a susține creșterea accelerată a numărului de puncte de reîncărcare. Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Ghid.

3. Beneficiari eligibili

– IMI-urile din orice domeniu de activitate:

• Microintreprinderi: întreprinderi care au sub 10 angajați și a căror cifra de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 2 milioane de euro.
• Întreprinderi mici: întreprinderi care au sub 50 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 10 milioane de euro.
• Întreprinderi mijlocii: întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 50 milioane de euro.

– Operatorii economici din domeniul HORECA, cu urmatoarele coduri CAEN:

• 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
• 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată
• 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
• 5590 – Alte servicii de cazare
• 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
• 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
• 5629 – Alte activități de alimentație
• 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.
• 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.

4. Condițiile de eligibilitate

– Beneficiarul deține un contract de furnizare a energiei electrice cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau au audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni.
– Beneficiarul nu are datorii la bugetul de stat sau către bugetele locale.
– Are deschis sau va deschide un cont la Trezoreria Statului alocat programului Electric Up, respective contul 50.52.03, până la data încheierii contractului de finanțare
– Nu se află în procedură de insolvență, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, etc.
– Nu se află într-o sițuație gravă de încălcare a prevederilor legislatiei financiare.

5. Cuantumul finanțării

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un procent de 75% din valoarea investiției, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 150 kWp, a unui sistem de stocare a energiei produse, a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (2x11kW), precum și a unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire.
Procentul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului se va calcula raportat la fiecare categorie de cheltuieli în parte conform specificațiilor din devizul general, prevăzut în Anexa 5 la prezentul ghid.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile stabilite la semnarea contractului se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

6. Cheltuielile eligibile în cadrul programului

a. cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalata de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale parti componente:
• panouri fotovoltaice
• invertor/invertoare
• echipamente conexiuni
• structura de montaj a sistemului
• modul de comunicatie
• contoare inteligente care masoara cantitatea de energie produsa și consumata de sistemul de panouri fotovoltaice instalat si care permit colectarea si transmiterea datelor relevante de la distanta, în format electronic
• tablouri electrice curent continuu/current alternative

b. cheltuielile cu achizitia a cel puțin unei statii de reîncarcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte/prize de încarcare (2x11kW)
c. cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh)
d. cheltuielile cu achizitia unui sistem electric alternativ de încalzire/racire, opțional, maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia
e. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului
f. cheltuieli de consultanța și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului
g. cheltuieli cu lucrarile de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a statiei/stațiilor de reîncarcare, a sistemului electric alternativ de încalzire/racire, reprezentând maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului
h. Este considerata cheltuiala eligibila taxa pe valoarea adaugata, TVA, daca aceasta este nedeductibila(in cazul firmelor neplatitoare de TVA).
i. Cheltuielile aferente racordarii (bransamentul, inclusiv tariful de racordare) la reteaua de energie electrica nu sunt eligibile pentru finantarea din Program
j. Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultan.a și management a proiectului, angajate ulterior intrarii în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

7. Documentele pentru depunere

– Cererea de finanțare
– Certificatul de înregistare fiscal
– Actul de identitate al reprezentantului legal/ persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii.
– Împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia, scanată.
– Documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat)
– certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data
înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
– raport de analiză energetică a consumului de energie electrică actual și/sau estimat, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, realizat de un instalator atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de către ME, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);
– solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin contractul de finanțare
– beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

Daca ti-a placut distribuie prietenilor tai :